Thứ bảy ngày 18 tháng 09 năm 2021
Quan hệ cổ đông
Thứ ba, 23/03/2021 - 05:00 PM
Sửa đổi, bổ sung tất cả các Điều, khoản trong điều lệ ngày 08/08/2009 của Công ty CP Dệt Hòa Khánh – Đà Nẵng cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số : 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020.
Thứ năm, 26/09/2019 - 05:00 PM
Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2019
Thứ năm, 21/04/2016 - 05:00 PM
Bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát
Để thuận tiện cho việc mua các sản phẩm của Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng (Danatex) . Công ty chúng tôi có đưa ra phương thức đặt hàng trực tuyến như sau:
Hôm nay có 9 người truy cập
Tổng lượt truy cập : 000223066
Hotline: 05113.738.768
My status