Thứ ba ngày 16 tháng 07 năm 2024
Quan hệ cổ đông
THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2015-2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÒA KHÁNH ĐÀ NẴNG THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2015-2020
A/ Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015-2020
     
Tải File đính kèm: Tại đây

B/ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015-2020:

1 - 
Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015-2020
     Tải File đính kèm: Tại đây
2 - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội
   
Tải File đính kèm: Tại đây
3 - Chương trình Đại hội
     
Tải File đính kèm: Tại đây 
4 - Phiếu đóng góp ý kiến
     
Tải File đính kèm: Tại đây
5 - Quy chế tổ chức Đại hội
     
Tải File đính kèm: Tại đây
6 - Quy định về thể lệ biểu quyết Đại hội
     
Tải File đính kèm: Tại đây
7 - Báo cáo tài chính tóm tắt
     
Tải File đính kèm: Tại đây
8 - Kết quả hoạt động SXKD 2014, Nhiệm kỳ 2010-2014; KH 2015 và Nhiệm kỳ 2015-2020
     
Tải File đính kèm: Tại đây
9 - BC hoạt động của HĐQT năm 2014, Phương hướng nhiệm vụ năm 2015; Định hướng nhiệm kỳ 2015-2020
     
Tải File đính kèm: Tại đây
10 - Tờ trình phân phối lợi nhuận 2014
     
Tải File đính kèm: Tại đây
11 - Tờ trình thù lao HĐQT & BKS
     
Tải File đính kèm: Tại đây
12 - Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT & BKS
     
Tải File đính kèm: Tại đây
13 - Giấy đề cử HĐQT & BKS
     
Tải File đính kèm: Tại đây
13.1 - Sơ yếu lý lịch
     
Tải File đính kèm: Tại đây
14 - Giấy ủy quyền về việc đề cử, ứng cử HĐQT & BKS
     
Tải File đính kèm: Tại đây
15 - Quy chế bầu cử
     
Tải File đính kèm: Tại đây
16 - Hướng dẫn bầu dồn phiếu
     
Tải File đính kèm: Tại đây
Các bài viết khác
Để thuận tiện cho việc mua các sản phẩm của Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng (Danatex) . Công ty chúng tôi có đưa ra phương thức đặt hàng trực tuyến như sau:
Hôm nay có 8 người truy cập
Tổng lượt truy cập : 000439828
Hotline: 05113.738.768
My status