Thứ ba ngày 16 tháng 07 năm 2024
Quan hệ cổ đông
DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2021 (Lần 1).
Sửa đổi, bổ sung tất cả các Điều, khoản trong điều lệ ngày 08/08/2009 của Công ty CP Dệt Hòa Khánh – Đà Nẵng cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số : 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020.
DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2021 (Lần 1).
Nội dung theo file đính kèm : (Tại đây)
Các bài viết khác
Để thuận tiện cho việc mua các sản phẩm của Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng (Danatex) . Công ty chúng tôi có đưa ra phương thức đặt hàng trực tuyến như sau:
Hôm nay có 8 người truy cập
Tổng lượt truy cập : 000439824
Hotline: 05113.738.768
My status