Thứ ba ngày 16 tháng 07 năm 2024
Quan hệ cổ đông
THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng thông báo V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Tài liệu đính kèm:

1/ Thông báo V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
     Tải về: Tại đây
2/ Giấy ủy quyền tham dự đại hội.
     Tải về: Tại đây
3/ Chương trình Đại hội.
     Tải về: Tại đây
4/ Quy định về thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
     Tải về: Tại đây
5/ Quy chế tổ chức Đại hội.
     Tải về: Tại đây
6/ Kết quả hoạt động SXKD 2015, Kế hoạch SXKD năm 2016 và kết quả 06 tháng 2016.
     Tải về: Tại đây
7/ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán
     Tải về: Tại đây
8/ Kế hoạch đầu tư thiết bị công nghệ từ năm 2016 - 2018
     Tải về: Tại đây
9/ Kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty
     Tải về: Tại đây
Các bài viết khác
Để thuận tiện cho việc mua các sản phẩm của Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng (Danatex) . Công ty chúng tôi có đưa ra phương thức đặt hàng trực tuyến như sau:
Hôm nay có 8 người truy cập
Tổng lượt truy cập : 000439831
Hotline: 05113.738.768
My status